BIM – митове, ползи, решение

BIM – митове, ползи, решение

През последните години темата BIM (Building Information Modelling) привлича все по-голямо внимание. Вече има много споделена информация, успешно реализирани проекти и компании, които извличат максимални ползи от тази концепция. Въпреки това продължават да битуват погрешни интерпретации, които възпират част от специалистите да възприемат тази „нова“ тенденция.

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е BIM?

Както самото име подсказва, BIM е процес, който започва с първите стъпки на дизайн и проектиране, и продължава през всички фази на строителство и управление/фасилити мениджмънт. Това е гъвкав модел на работа, осигуряващ взаимно сътрудничество между всички участници в процеса и е напълно способен да се адаптира към нуждите на всяка фирма или отделна личност.

Правилно интегрираната BIM концепция позволява и улеснява съвместната работа между архитекти, дизайнери, проектанти, строители, инвеститори, подизпълнители и доставчици. Информационните технологии, от своя страна, са тези, които правят BIM възможен. За разлика от CAD, BIM използва геометричен модел, създаден от архитектите, като на всяко следващо ниво на проектиране и строителство го обогатява с допълнителна геометрична, физическа, финансова и друга информация. Като резултат, създава и поддържа пълен виртуален модел на сградата. По този начин е изключително лесно да се разработват варианти на дизайн, да бъдат влагани различни елементи и материали, както и да се изберат възможно най-подходящите продукти, в зависимост от желаната енергийна ефективност, осветеност, отопление и общо казано – комфорт. Поддържането на актуален BIM модел спестява време и улеснява последващите процеси на строителство и управление.

МИТОВЕ ЗА BIM

1. BIM е необходим едва на етап строителство.

Една от най-често срещаните грешки сред архитекти от цял свят е да използват възможностите на BIM чак, когато проектът е в работна фаза. Това не само елиминира някои от най-добрите и креативни аспекти на BIM, но също така ограничава и неговия потенциал да пести време. За да се използва пълнотата на BIM, най-подходящо е да се започне с него от самото начало на проектиране. Софтуерните BIM приложения позволяват на параметри като геометрия, форма или други условия, определени от първоначалните данни, да бъдат въведени като проектни условия. На тази база софтуерът може да генерира 3D модел, съобразен с всички изисквания на дизайна. Така могат да се създават множество варианти чрез промяна само на един или няколко параметъра от първоначалния проект. Този начин на работа поставя идеите на архитекта на първо място, а софтуерните инструменти са средството, чрез което да ги изследва и постигне.

2. Ограничава свободата за дизайн

Част от красотата на BIM всъщност е, че осигурява свобода и максимална гъвкавост, когато се налагат промени по дизайна или итерации по изчистването на детайли след получена обратна връзка от клиента. Процесът е улеснен, тъй като елементите имат своята йерархия и връзка с други елементи. Това означава, че промяната в дължината на една стена, например, ще обнови не само стената, но и прилежащите към нея елементи като врати, прозорци, изолация и т.н. По този начин BIM предоставя един наистина итеративен процес на архитектура и дизайн, който позволява промени в модела, предлага различни алтернативи и води до по-задълбочени познания за това как е проектирана сградата. Така процесът на проектиране остава напълно персонализиран и приспособим към размера, обхвата, критериите и изискванията на конкретния проект.

3. Взаимодействието между различните участници трябва да се осъществява чрез един и същ софтуер.

Един от наистина трансформиращите аспекти на BIM е пълното взаимодесйтвие между различните участници в процеса на проектиране и строителство на сградата. Това е възможно дори, когато те използват различни софтуерни приложения, благодарение на т.нар. Open BIM стандарт, който позволява обмена на данни между различните програми. Идеята е в изграждането на общ цифров модел на сградата. Така информацията от главния проектиран модел може да бъде взета и използвана в други под-модели, например за електрическата инсталация, ВиК, климатизация, както и за обособяването на отделен модел за архитектурните данни.

4. BIM е подходящ само за големи организации.

BIM е приложим за сгради, проекти и компании от всякакъв размер. За малките компании BIM е начин да бъдат по-конкурентоспособни, използвайки електронен път за комуникация и работа с други специалисти или клиенти, на практика от всяка точка на света. Te могат да създават сложни проекти и документация, без необходимостта от голям екип или много допълнителни ресурси. От друга страна, в големите компании, както и в тези с множество офиси, е видимо как BIM улеснява взаимодействието и споделянето на информация между различни звена и екипи, позволявайки обмен на знания и експертиза в компанията, без това да налага физическото придвижване на специалистите.

ПОЛЗИ ОТ BIM ПРЕЗ ОЧИТЕ НА…

…архитектите.

Софтуерните BIM решения позволяват на архитектите да правят симулация на своите идеи в защитена виртуална среда, близка до реалната. По този начин могат да предложат различни алтернативи и да бъдат уверени в решенията, които взимат. Освен това получават свободата да правят промени по бърз и удобен начин.

…строителните инженери.

Основната сила на BIM е в предоставянето на необходимата информация за сградата, съхранена в общ модел, и разпространението ѝ между различните участници в процеса през целия ѝ жизнен цикъл. Така строителните инженери използват информацията, подадена от архитектите, във вид, позволяващ да добавят лесно данни, отнасящи се към тяхната дейност. Освен това, триизмерната визуализация на различни системи в сградата позволява да се дискутират възникналите въпроси предварително, вместо да се забави целия процес, докато се изчистват детайли. BIM също така предоставя възможността за проследяване на възможни конфликти, като например ОВК канал, който се намира на същото място, на което и ВиК канал. Установяването и коригирането навреме на подобни конфликти в основния модел елиминира потенциалното забавяне в сроковете и промяната в приоритета на задачите във фаза на строителство.

…ръководителите на проекти.

От гледна точка на хората, които ръководят един строителен проект, BIM осигурява предвидимост и проследимост на процеса. Разполагайки с по-подробна и по-добре организирана информация, съхранена в общ цифров модел, разходите за проектиране и строителство могат да бъдат пресметнати на ранен етап и в пъти по-точно.

…инвеститорите/клиентите.

Практиката показва, че в голяма част от случаите инвеститорите/клиентите трябва да избират между това да получат проект, отговарящ на всичките им изисквания, и това да получат проекта в обещания срок. Твърде често се налага да се правят компромиси с качеството заради ограничения на време и ресурси. Съвременните софтуерните BIM технологии предлагат инструменти за интегриран подход, който спестява време и дава подробна информация за параметрите на сградата във всеки един момент. Така инвеститорите/клиентите получават предвидима цена и възможност за сбъдване на обещаните срокове.

СОФТУЕРЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Различните софтуерни решения поставят фокус върху конкретни аспекти на BIM. Когато говорим за архитекти, в повечето случаи те избират тази професия заради интелектуалното и емоционално удовлетворение от техния дизайн, като заедно с това добавят стойност към проекта, удовлетворявайки желанията на клиента. Затова е важно софтуерът, с който се работи, също да поставя дизайна в центъра на своята логика. Работният процес не трябва да се накъсва от търсене на заобиколни пътища за постигане на целите, инсталиране на допълнителни плъгини и интеграция с безброй други продукти. Американската компания Vectorworks предоставя решение, с което архитекти от цял свят наистина се забавляват и творят. Продуктът Vectorworks Architect съчетава гъвкава BIM функционалност с възможност за дизайн от световен ранг. Освен това предоставя пълна документация за проекта и редакционни инструменти, с удобен интерфейс. Vectorworks Architect е напълно способен да поддържа BIM процеси, но също така запазва възможността за традиционен подход към дизайна.

Все по-голям брой професионалисти и компании въвеждат BIM в своята работа, защото така осигуряват по-цялостен, интегриран подход за проектиране и строителство. Представен по този начин, BIM не е изцяло нов, а по-скоро трансформиращ подход за разработване на проекти, предоствяне на услуги и строителство или реновиране на сгради. BIM осигурява на архитектите и другите специалисти в дизайн и проектиране, правилните инструменти за по-добро и по-бързо разбиране и подобрение на техните проекти. Това позволява ранното и ефективно взимане на дизайнерски решения, за разлика от предишните работни процеси, които са разчитали на 2D чертежи или ръчно изработени модели.

Ако все още се колебаете дали BIM е приложим за вашата работа, Vectorworks Architect ще ви даде възможност да навлизате постепенно, запазвайки до голяма степен сегашния си начин на работа, за да направи прехода по-приятен и желан.

Share this post on:


Related Articles