Публична покана за повишаване на експертното ниво на незаети лица и служители в Немечек ООД

Публична покана за повишаване на експертното ниво на незаети лица и служители в Немечек ООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 002 / дата 31.05.2018 във връзка с изпълнение на проект “Повишаване на експертното ниво на незаети лица и служители в Немечек ООД чрез специфични обучения” по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Процедурата е предвидена за изпълнение във връзка с изпълнение на Дейност: “Включване на неактивни/безработни лица и заети лица в специфични за конкретното работно място обучения”.

Основната цел на дейността е свързана с подобряване на професионалната компетентност на целевата група за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.

Във връзка с избора на изпълнител ще бъдат следвани изцяло указанията на Управляващия орган, както и реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Кандидатстване по настоящата публична покана се извършва електронно на интернет адрес http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

Документация:

  1. Публична покана
  2. Образец на оферта
  3. Образец на декл. на кандидата
  4. Проекто-договор

Share this post on: