Съобщение за набиране на оферти

Съобщение за набиране на оферти

В изпълнение на проект „Разработване на продуктова иновация (услуга) за прецизно планиране и изпълнение на полските дейности в селското стопанство, базирана на ИКТ технологии.” по ДБФП № № BG16RFOP002-1.005-0276-C01-M002/30.05.2018г.,, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура  BG16RFOP002-1.005  “Разработване на продуктови и производствени иновации” Немечек ООД публикува Документация с цел провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на софтуер и хардуер, разпределени в следните позиции: 1. Маршрутизатор 2 бр., Комутатори за достъп 3бр., Модул за връзка 4бр. 2. Сървър без дискове 3 бр., Непрекъсваем токозахранващ източник 3 бр., Настолна компютърна система 10 бр., Комутатор за клавиатура/видео/мишка 1бр., Интерфейсен модул за клавиатура/видео/мишка 3бр. 3. Дисково пространство 1бр. 4. Мрежова операционна система – 3 бр., Софтуер за виртуализация 2 бр.”както следва: 

Дата на публикуване на настоящата покана: 19.10.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 26.10.2018 г., 00.00 ч.

Обявление: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers

Документация:

  • Публична покана
  • Изисквания към офертите
  • Оферта
  • Методика за оценка
  • Декларация ЗУСЕСИФ
  • Списък със схосни доставки
  • Декларация за оторизация
  • Проекто договор
  • Техническа спецификация

Share this post on: