Обява за подбор на специалисти

Обява за подбор на специалисти

В изпълнение на проект „Разработване на продуктова иновация (услуга) за прецизно планиране и изпълнение на полските дейности в селското стопанство, базирана на ИКТ технологии.” по ДБФП № № BG16RFOP002-1.005-0276-C01-M002/30.05.2018г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура  BG16RFOP002-1.005  “Разработване на продуктови и производствени иновации” Немечек ООД търси да наеме следните специалисти: 

1. Ръководител софтуерен екип: 

Образование, квалификация:

 • Висше образование в сферата на ИКТ – Бакалавър или по-висока степен
 • Професионален опит: (години опит, участие в брой проекти): минимум три години опит в сферата на ИКТ

Функции по проекта (отговорности и задължения): Ръководител софтуерен екип

 • Дефинира обхвата, целите, структурата и плана на софтуерния проект;
 • Следи за спазването на дефинираните параметри на софтуера;
 • Подготвя фазата на кодиране на продукта;
 • Дефинира, планира и оценява ревизиите;
 • Извършва дейностите по наблюдение, контрол и докладване по разработване на софтуера;
 • Отговаря за приключването на софтуера в договорения срок;
 • Подготвя целия процес по оценка на софтуера;
 • Извършва оценката на софтуера, в това число и на дизайна;
 • Извършва поддръжката на дейности по осигуряване на качеството;
 • Поема отговорност за функционални решения като създаване, адаптиране и изпълнение на планове за тестване на системи;
 • Отговаря за избора и инсталирането на софтуерни приложения, следи изправността на оборудването и дали то отговаря на необходимите изисквания;

2. Софтуерен архитект

Образование, квалификация:

 • Висше образование в сферата на ИКТ – Бакалавър или по-висока степен
 • Професионален опит: (години опит, участие в брой проекти): минимум три години опит в сферата на ИКТ

Функции по проекта (отговорности и задължения): Архитект

 • Отговоря за създаването на цялатата архитектура на системата
 • Следи за всички технологични взаимовръзки в системата
 • Дефинира технологиите, които ще се използват за разработването на продукта

3. Специалист бази данни

Образование, квалификация:

 • Висше образование в сферата на ИКТ – Бакалавър или по-висока степен Ø
 • Професионален опит: (години опит, участие в брой проекти): минимум три години опит в сферата на ИКТ

Функции по проекта (отговорности и задължения): Специалист бази данни

 • Отговаря за практическата реализация на базите данни, необходими за целите на изследването,
 • Извършва преките наблюдения на работата на приложения алгоритъм и докладва резултатите от тях.
 • Проектира, програмира, поддържа и описва работата на бази данни от програмна и оперативна информация,
 •  Извършва наблюдението на работата на базите данни и докладва резултатите.

4. Програмист (2 човека)

Образование, квалификация:

 • Висше образование в сферата на ИКТ – Бакалавър или по-висока степен
 • Професионален опит: (години опит, участие в брой проекти): минимум три години опит в сферата на ИКТ

Функции по проекта (отговорности и задължения): Програмист

 • Участва в дефинирането на обхвата, целите, структурата и плана на проектите;
 • Идентифицира проблемните области/части;
 • Проучва възможните ограничения при изпълнение на проекта и предлага алтернативни решения;
 • Определя необходимото време за разработката;
 • Определя необходимите ресурси (памет, дискове, резолюция на екрана и др.);
 • Участва в създаването на спецификация за софтуерните изисквания съгласно стандартите;
 •  Подготвя структурата на софтуерния продукт;
 • Създава софтуерния код;
 • Създава инсталационна процедура;
 • Осигурява отстраняването на грешки;

5. Дизайнер

Образование, квалификация:

 • Висше образование
 • Професионален опит: (години опит, участие в брой проекти): минимум три години опит в сферата на ИКТ

Функции по проекта (отговорности и задължения): дизайнер

 • Участва в процеса по проектиране, разработване, тестване и поддържане на софтуерни решения, които да покриват изискванията на клиента;
 • Взема участие при идентифицирането на проблемните области и възможните ограничения при изпълнение на проекта и предлага алтернативни решения;
 • Участва в създаването на спецификация за софтуерните изисквания съгласно стандартите;
 • Създава и разработва графични концепции на софтуерни приложения;
 • Създава wireframes, mockups и дизайн спецификации

6. QA (специалист по изискванията) (4 човека)

Образование, квалификация:

 • Висше образование в сферата на ИКТ
 • Бакалавър или по-висока степен
 •  Професионален опит: (години опит, участие в брой проекти): минимум три години опит в сферата на ИКТ

Функции по проекта (отговорности и задължения): QA(специалист по изискванията)

 • Запознаване с изискванията по проекта;
 • Съставяне на планове за тестване;
 • Съставяне/обновяване на тестови процедури;
 • Създаване на тестова среда;
 •  Създаване на тестови данни;
 • Разглеждане на тестови процедури, изготвяне и поддържане на матрица за проследяване на изискванията и одобряване на искания за промяна;
 • Изпълнение на тестови процедури;
 • Прилагане на процедурите за откриване и следене на дефекти;
 • Проверка на резултатите от коригирането на дефекти;
 • Проверка за наличието на подходящ софтуер и хардуер за емулиране на среда на краен клиент;
 • Извършване на системно тестване;
 • Анализиране на резултатите от системното тестване;
 • Ревизиране и подобряване на средата за тестване;
 • Провеждане на регресивно тестване – оценка на промените, избор на тестови процедури, сравнение на реалните и очакваните резултати, извършване на регресивно тестване;
 • Провеждане на тестове по базовата функционалност на продукта-избор на тестови процедури, среда за тестване, анализиране на резултатите;
 • Създаване на тестови доклади;

Кандидатите трябва да изпратят Автобиография на български или английски език в срок до 21.09.2018г. на електронен адрес: [email protected]

Share this post on: