Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика

Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика

На 03.12.2019 г. фирма Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за изпълнението на проект BG05M9OP001-1.057-0051-C01 ”Създаване на условия за устойчива и качествена заетост в Немечек ООД чрез провеждане на специфични обучения и обучения за придобиване на ключови компетентности“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и от националния бюджет на Република България.
Общата стойноста на разходите по проекта е 163 940.00лв., като размерът на помощта възлиза на 60,00% (от които 83 609.40лв. европейско и 14 754.60лв. национално финансиране), а стойността на собственото финансиране е 40%, което възлиза на 65 576.00лв.
Основната цел на проекта е провеждане на специфични за работните места и работните процеси обучения, както и обучения за придобиване на ключови компетентности на служителите в Немечек ООД с оглед повишаване на техните квалификация и производителност, както и като предпоставка за постигане на устойчива и качествена заетост в компанията.

Share this post on: