Започва проект за изграждане на детски кът с европейско финансиране

Започва проект за изграждане на детски кът с европейско финансиране

На 22.06.2021 г. фирма Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за изпълнението на проект с наименование „Създаване на детски кът в Немечек ООД“ по Процедура № BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“.

Основна цел на проекта е осигуряването на нова социална придобивка за служителите на Немечек ООД, а именно - създаването на детски кът на работното място, където да бъдат осигурени почасови грижи за децата на служителите на компанията. Като един от главните резултати след изпълнение на проекта се очаква осигуряването на повече възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на фирмените служители.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и от националния бюджет на Република България. Общата стойноста на разходите е 65 138.43лв., като размерът на помощта възлиза на 70,00% (от които-38 757.37лв. европейско и 6 839.53лв. национално финансиране). Стойността на собственото финансиране е 19 541.53лв., което отговаря на 30% от общите разходи по проекта.

Share this post on:


Related Articles