X
nemetschek.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 001 / дата 25.02.2020г. във връзка с изпълнение на проект „Създаване на условия за устойчива и качествена заетост в Немечек ООД”

February 25, 2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 001 / дата 25.02.2020г. във връзка с изпълнение на проект „Създаване на условия за устойчива и качествена заетост в Немечек ООД чрез провеждане на специфични обучения и обучения за придобиване на ключови компетентности“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.057 – „УМЕНИЯ“ съгласно ДБФП № BG05M9OP001-1.057-0051-C01

Кандидатстване по настоящата публична покана се извършва електронно на интернет адрес https://eumis2020.government.bg/ – интернет адреса на ИСУН /Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020/
Документация:
1. Публична покана
2. Методика за оценка и класиране на офертите
3. Образец на оферта
4. Образец на декларация на кандидата
5. Образец на Списък със сходни доставки
6. Проект на договор