X
nemetschek.bg

Blog

Публична покана за повишаване на експертното ниво на незаети лица и служители в Немечек ООД

May 31, 2018

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 002 / дата 31.05.2018 във връзка с изпълнение на проект “Повишаване на експертното ниво на незаети лица и служители в Немечек ООД чрез специфични обучения” по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ Процедурата е предвидена за изпълнение във връзка с изпълнение на Дейност: “Включване на неактивни/безработни лица и…

Публична покана за партньори

May 10, 2018

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 001 / дата 10.05.2018 във връзка с изпълнение на проект “Повишаване на експертното ниво на незаети лица и служители в Немечек ООД чрез специфични обучения” по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ Процедурата е предвидена за изпълнение във връзка с изпълнение на Дейност: “Включване на неактивни/безработни лица и…

Съобщение за набиране на оферти

April 3, 2017

В изпълнение на проект „Подобряване на капацитета на Немечек ООД за предоставяне на ИТ услуги” по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1297-C01/15.04.2016 г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Немечек ООД публикува Документация с цел провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на хардуер“, както…

Съобщение за набиране на оферти

September 20, 2016

В изпълнение на проект „Подобряване на капацитета на Немечек ООД за предоставяне на ИТ услуги” по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1297-C01/15.04.2016 г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Немечек ООД публикува Документация с цел провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на хардуер и…

Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката

May 31, 2016

На 15.04.2016г. фирма Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката по Оперативна Програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-1297-C01 ” Подобряване на капацитета на НЕМЕЧЕК ООД за предоставяне на…

Page 1 of 3