X
nemetschek.bg

Blog

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 001 / дата 25.02.2020г. във връзка с изпълнение на проект „Създаване на условия за устойчива и качествена заетост в Немечек ООД”

February 25, 2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 001 / дата 25.02.2020г. във връзка с изпълнение на проект „Създаване на условия за устойчива и качествена заетост в Немечек ООД чрез провеждане на специфични обучения и обучения за придобиване на ключови компетентности“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.057 – „УМЕНИЯ“ съгласно ДБФП № BG05M9OP001-1.057-0051-C01 Кандидатстване по настоящата публична…

Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика

December 4, 2019

На 03.12.2019 г. фирма Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за изпълнението на проект BG05M9OP001-1.057-0051-C01 ”Създаване на условия за устойчива и качествена заетост в Немечек ООД чрез провеждане на специфични обучения и обучения за придобиване на ключови компетентности“….

Съобщение за набиране на оферти

October 19, 2018

В изпълнение на проект „Разработване на продуктова иновация (услуга) за прецизно планиране и изпълнение на полските дейности в селското стопанство, базирана на ИКТ технологии.” по ДБФП № № BG16RFOP002-1.005-0276-C01-M002/30.05.2018г.,, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура  BG16RFOP002-1.005  “Разработване на продуктови и производствени иновации” Немечек ООД публикува Документация с цел провеждане на процедура за…

Обява за подбор на специалисти

September 1, 2018

В изпълнение на проект „Разработване на продуктова иновация (услуга) за прецизно планиране и изпълнение на полските дейности в селското стопанство, базирана на ИКТ технологии.” по ДБФП № № BG16RFOP002-1.005-0276-C01-M002/30.05.2018г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура  BG16RFOP002-1.005  “Разработване на продуктови и производствени иновации” Немечек ООД търси да наеме следните специалисти:  1. Ръководител софтуерен…

Публична покана за повишаване на експертното ниво на незаети лица и служители в Немечек ООД

May 31, 2018

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 002 / дата 31.05.2018 във връзка с изпълнение на проект “Повишаване на експертното ниво на незаети лица и служители в Немечек ООД чрез специфични обучения” по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ Процедурата е предвидена за изпълнение във връзка с изпълнение на Дейност: “Включване на неактивни/безработни лица и…

Page 1 of 4