Vectorworks 2018 предлага подобрени дизайн инструменти, които ще ви съдействат за по-ефективно моделиране, ще опростят работните ви процеси и ще ви помогнат да създадете уникални преживявания.

Подобрете възможностите си за моделиране

Независимо от вида или размера на проекта ви, Vectorworks предоставя интуитивни и висококачествени функционалности за моделиране.
Те ще ви помогнат да спестите време и да постигнете изключителни резултати.

Multiview Drawing Support Multiview Drawing Support

01

Креативно моделиране в BIM

С Vectorworks можете да надхвърлите параметрите и настройките на BIM и свободно да скицирате, моделирате и документирате вашите дизайн идеи.

Опростете работните си процеси

Функционалностите във Vectorworks 2018 ви помагат да оптимизирате създаването на таблици, да подобрите графичното представяне, да опростите споделянето на чертежи и да работите по-бързо и продуктивно от всякога.

02

Collaboration

Съвместна работа

Съвместната работа и комуникацията са ключови за успеха на всеки проект. Vectorworks ви помага да бъдете един ефективен екип в процеса на дизайн и строителство.

Споделете визията си

Благодарение на последната версия на Maxon CineRender Engine създавате рендери с панорамен изглед, висококачествени шейдъри и бързо и лесно експортирате модела за преглед в уеб браузър. Vectorworks 2018 предоставя огромни възможности, базирани на успехите на съвременните технологии. Те лесно се интегрират с инструментите, които използвате за вашия дизайн и документация.

03

Communicate Your Idea's

Представяне на идеите ви

Vectorworks разполага с най-добрите и лесни за употреба технологии, с помощта на които ще споделите своята визия с всеки, навсякъде.

Подобрете процеса си на моделиране

Multiple Drawing Views

Direct Section and Elevation Editing

Improved Subdivision Modeling

Оптимизирайте работните процеси

Stay Informed with the New Message Center

Plug-in Styles for More Parametric BIM Objects

Streamlined Worksheets

Improved Graphic Output for Architectural Documents

Improved Revit Import

Streamlined Drawing Distribution

More Accessible IFC BIM Data

Robust Wall Modeling Options

Enhanced Resource Manager

Подобрете ландшафтния си дизайн

Enhanced Plant Tags

Easier GeoTIFF Image Import

Direct Site Model Contour Editing

New Foliage Tool

New Import/Export Tree Survey Options

Създавайте незабравими събития

New Zoom Option for Video and Blended Screens

Enhanced Seating Section Command

Braceworks

Vectorworks Designer 2018 2017 2016
Enhanced Resource Manager
Improved Revit Import
Streamlined Drawing Distribution
More Accessible IFC BIM Data
Robust Wall Modeling Options
Improved Graphic Output for Architectural Documents
Streamlined Worksheets
Multiple Drawing Views
Direct Section and Elevation Editing
Stay Informed with the New Message Center
Plug-in Styles for More Parametric BIM Objects
Improved Subdivision Modeling
Braceworks
Enhanced Web View Export
New Rendered Panoramas
Improved Vectorworks Cloud Services
Enhanced Plant Tags
Upgraded Renderworks with Maxon CineRender
Easier GeoTIFF Image Import
Enhanced Seating Section Command
Direct Site Model Contour Editing
New Foliage Tool
New Import/Export Tree Survey Options
New Zoom Option for Video and Blended Screens
Revit Import
IFC4
Interior Elevations
BIMobject Plug-In & Content
DXF/DWG Import and Export Enhancements
BCF Manager
Renderworks for Everyone
Slab Drainage Tool
Web View and Virtual Reality
Irrigation Tools
Data Visualization in Viewports
Responsive 2D Navigation
Resource Manager
Camera Match
Door and Window Styles
Structural Members
Project Sharing Enhancements
Updated Landscape Area Tool
Plant Tool Update
Cloud Services for Everyone
Rope and Stanchion Tool
Copy Label Position
3D Label Legends
Cable Tools
Dimension Tape Tool
Improved Number Instruments Command
Import Cinema 4D Textures
Railing and Fence Tool
Subdivision Enhancements
Improved Cinema 4D Export
Simplified Spotlight to Vision Workflow
Image Alpha Transparency Control
New Lighting and Audio Libraries
2D Drop Shadows
Pen Opacity
Create Seating Section Command
Unified Symbols for Spotlight and Vision
Improved Audio Visual Tools
Replace with Stock Symbols
Door and Window Improvements
Hardscape Improvements
Exciting Site Modeling
Create Stage Improvements
Improved Vectorworks Spotlight Objects
Hoist Tools
Horizontal Sections from the Clip Cube
3D Modifiers for Slabs
Project Sharing
Subdivision Surfaces
Point Cloud Support
Roof Components and Styles
Energos
Improved Content Installation Manager
3D PDF Export
Improved Resource Thumbnail List
Improved Eyedropper and Select Similar tool
Increased Flexibility for Spotlight
Marionette
Mac OS X Palette Docking
New Vectorworks Installation System
New Migration Manager
Linked Section/Detail Markers
Database and Worksheet Improvements
OBJ and STL File Import
Improved DWG Export for Classes
Improved Vectorworks to DWG Mapping
Improved DWG Sheet Layer Export


Научи повече
Vectorworks Architect 2018 2017 2016
Streamlined Drawing Distribution
Improved Graphic Output for Architectural Documents
Improved Revit Import
Streamlined Worksheets
Plug-in Styles for More Parametric BIM Objects
Multiple Drawing Views
Direct Section and Elevation Editing
Stay Informed with the New Message Center
Improved Subdivision Modeling
New Rendered Panoramas
Improved Vectorworks Cloud Services
More Accessible IFC BIM Data
Upgraded Renderworks with Maxon CineRender
Robust Wall Modeling Options
Enhanced Web View Export
Enhanced Resource Manager
Direct Site Model Contour Editing
Slab Drainage Tool
BIMobject Plug-In & Content
IFC4
Data Visualization in Viewports
Revit Import
Responsive 2D Navigation
Project Sharing Enhancements
BCF Manager
Resource Manager
Door and Window Styles
Structural Members
Interior Elevations
2D Drop Shadows
Pen Opacity
Image Alpha Transparency Control
Improved Cinema 4D Export
DXF/DWG Import and Export Enhancements
Subdivision Enhancements
Railing and Fence Tool
Renderworks for Everyone
Import Cinema 4D Textures
Cloud Services for Everyone
Web View and Virtual Reality
Camera Match
Door and Window Improvements
Project Sharing
Exciting Site Modeling
3D PDF Export
Roof Components and Styles
3D Modifiers for Slabs
Subdivision Surfaces
Database and Worksheet Improvements
Point Cloud Support
Horizontal Sections from the Clip Cube
Energos
New Migration Manager
Linked Section/Detail Markers
Improved Resource Thumbnail List
Improved Eyedropper and Select Similar tool
Mac OS X Palette Docking
Marionette
Improved Content Installation Manager
New Vectorworks Installation System
OBJ and STL File Import
Improved DWG Export for Classes
Improved DWG Sheet Layer Export
Improved Vectorworks to DWG Mapping
Vectorworks Landmark 2018 2017 2016
Robust Wall Modeling Options
Improved Revit Import
Streamlined Drawing Distribution
More Accessible IFC BIM Data
Improved Graphic Output for Architectural Documents
Streamlined Worksheets
Multiple Drawing Views
Direct Section and Elevation Editing
Improved Subdivision Modeling
Stay Informed with the New Message Center
Plug-in Styles for More Parametric BIM Objects
Enhanced Web View Export
Upgraded Renderworks with Maxon CineRender
Improved Vectorworks Cloud Services
Enhanced Resource Manager
New Rendered Panoramas
Enhanced Plant Tags
Easier GeoTIFF Image Import
New Import/Export Tree Survey Options
Direct Site Model Contour Editing
New Foliage Tool
Project Sharing Enhancements
Data Visualization in Viewports
Slab Drainage Tool
Updated Landscape Area Tool
IFC4
Responsive 2D Navigation
Plant Tool Update
BCF Manager
Resource Manager
Door and Window Styles
Structural Members
Irrigation Tools
Revit Import
2D Drop Shadows
Pen Opacity
Image Alpha Transparency Control
Improved Cinema 4D Export
DXF/DWG Import and Export Enhancements
Subdivision Enhancements
Railing and Fence Tool
Cloud Services for Everyone
Import Cinema 4D Textures
Web View and Virtual Reality
Renderworks for Everyone
Camera Match
Hardscape Improvements
Project Sharing
Exciting Site Modeling
3D PDF Export
Subdivision Surfaces
3D Modifiers for Slabs
Door and Window Improvements
Database and Worksheet Improvements
Point Cloud Support
Horizontal Sections from the Clip Cube
Roof Components and Styles
New Migration Manager
Linked Section/Detail Markers
Improved Resource Thumbnail List
Improved Eyedropper and Select Similar tool
Mac OS X Palette Docking
Marionette
Improved Content Installation Manager
New Vectorworks Installation System
OBJ and STL File Import
Improved DWG Export for Classes
Improved DWG Sheet Layer Export
Improved Vectorworks to DWG Mapping
Vectorworks Spotlight 2018 2017 2016
More Accessible IFC BIM Data
Improved Graphic Output for Architectural Documents
Improved Revit Import
Streamlined Drawing Distribution
Streamlined Worksheets
Plug-in Styles for More Parametric BIM Objects
Multiple Drawing Views
Improved Subdivision Modeling
Stay Informed with the New Message Center
Direct Section and Elevation Editing
Enhanced Web View Export
New Rendered Panoramas
Upgraded Renderworks with Maxon CineRender
Robust Wall Modeling Options
Improved Vectorworks Cloud Services
Braceworks
Enhanced Resource Manager
New Zoom Option for Video and Blended Screens
Enhanced Seating Section Command
DXF/DWG Import and Export Enhancements
BCF Manager
Cloud Services for Everyone
Web View and Virtual Reality
Import Cinema 4D Textures
Revit Import
Camera Match
Structural Members
IFC4
Resource Manager
2D Drop Shadows
Responsive 2D Navigation
Door and Window Styles
Slab Drainage Tool
Data Visualization in Viewports
Project Sharing Enhancements
Renderworks for Everyone
Rope and Stanchion Tool
3D Label Legends
Cable Tools
Copy Label Position
Dimension Tape Tool
Pen Opacity
Subdivision Enhancements
Improved Cinema 4D Export
Improved Number Instruments Command
Unified Symbols for Spotlight and Vision
Image Alpha Transparency Control
New Lighting and Audio Libraries
Simplified Spotlight to Vision Workflow
Replace with Stock Symbols
Create Seating Section Command
Improved Audio Visual Tools
Door and Window Improvements
Hoist Tools
Create Stage Improvements
3D PDF Export
Project Sharing
3D Modifiers for Slabs
Improved Vectorworks Spotlight Objects
Database and Worksheet Improvements
Point Cloud Support
Horizontal Sections from the Clip Cube
Roof Components and Styles
Improved Content Installation Manager
Linked Section/Detail Markers
Improved Eyedropper and Select Similar tool
Increased Flexibility for Spotlight
Mac OS X Palette Docking
Subdivision Surfaces
Improved Resource Thumbnail List
New Vectorworks Installation System
OBJ and STL File Import
Improved DWG Export for Classes
Improved DWG Sheet Layer Export
New Migration Manager
Improved Vectorworks to DWG Mapping
Vectorworks Fundamentals 2018 2017 2016
Improved Graphic Output for Architectural Documents
Streamlined Worksheets
Stay Informed with the New Message Center
Multiple Drawing Views
Improved Subdivision Modeling
Robust Wall Modeling Options
Upgraded Renderworks with Maxon CineRender
New Rendered Panoramas
Enhanced Resource Manager
Door and Window Styles
DXF/DWG Import and Export Enhancements
Resource Manager
Responsive 2D Navigation
Cloud Services for Everyone
Renderworks for Everyone
Image Alpha Transparency Control
Improved Cinema 4D Export
Import Cinema 4D Textures
Subdivision Enhancements
Pen Opacity
2D Drop Shadows
OBJ and STL File Import
Improved Vectorworks to DWG Mapping
Improved DWG Sheet Layer Export
New Migration Manager
Improved Resource Thumbnail List
New Vectorworks Installation System
Subdivision Surfaces
Mac OS X Palette Docking
Improved Eyedropper and Select Similar tool
Improved Content Installation Manager


Научи повече