X
nemetschek.bg

Blog

Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката

May 31, 2016

На 15.04.2016г. фирма Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката по Оперативна Програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-1297-C01 ” Подобряване на капацитета на НЕМЕЧЕК ООД за предоставяне на…