X
nemetschek.bg

Blog

Немечек ООД стартира изпълнението на проект за сертифициране по стандарт OHSAS 18001:2007

October 12, 2012

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0388 “Подобряване управлението и контрола на здравето и безопасността във фирма “Немечек ООД” чрез въвеждане намеждународен стандарт OHSAS 18001:2007 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. Немечек ООД носи цялата отговорност…