X
nemetschek.bg

Публична покана за повишаване на експертното ниво на незаети лица и служители в Немечек ООД

May 31, 2018

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 002 / дата 31.05.2018 във връзка с изпълнение на проект “Повишаване на експертното ниво на незаети лица и служители в Немечек ООД чрез специфични обучения” по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Процедурата е предвидена за изпълнение във връзка с изпълнение на Дейност: “Включване на неактивни/безработни лица и заети лица в специфични за конкретното работно място обучения”
Основната цел на дейността е свързана с подобряване на професионалната компетентност на целевата група за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Във връзка с избора на изпълнител ще бъдат следвани изцяло указанията на Управляващия орган, както и реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Кандидатстване по настоящата публична покана се извършва електронно на интернет адрес http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

Документация:
Публична покана
Образец на оферта
Образец на декл. на кандидата
Проекто-договор