X
nemetschek.bg

Немечек ООД стартира изпълнението на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

May 31, 2018

На 30.05.2018г. беше подписан договорът за безвъзмездна финансова помощ между фирма Немечек ООД и Министерство на икономиката във връзка с изпълнението на проект „Разработване на продуктова иновация (услуга) за прецизно планиране и изпълнение на полските дейности в селското стопанство, базирана на ИКТ технологии“ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът се изпълнява от фирма Немечек ООД в партньорство с Аграрен Университет-гр. Пловдив.

Основна цел и очакван резултат от проекта е повишаването на иновационния капацитет и конкурентоспособността на фирма Немечек ООД чрез разработката на продуктова иновация в приоритетно направление „ИКТ и информатика“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, област “Уеб, хибридни и “native” приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 678 726,17лв. от които 576 917,24лв. са европейско и 101 808,93лв. – национално съфинансиране. Собственият принос на Немечек ООД по проекта възлиза на 256 130,83лв.