X
nemetschek.bg

Немечек ООД подписа договор с МТСП по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

March 19, 2018

На 19.03.2018г. фирма Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ) Инвестиционен приоритет 6:Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции, Наименование на процедурата BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.022-0039-C01 ” Повишаване на експертното ниво на незаети лица и служители в Немечек ООД чрез специфични обучения”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма “ Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и от националния бюджет на Република България”.
Общата стойноста на проекта е 128 322.26 лв като размерът на помощта възлиза на 80,00%, от които 87 259.14 лв. европейско и 15 398.67 лв. национално съфинансиране.
Главна цел на проекта е свързана с подобряване на професионалната компетентност на целевата група за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им и включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит сертификат) в несубсидирана заетост.
За постигане на целите са предвидени следните дейности:
1. Включване на неактивни/безработни лица и заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.
2. Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит сертификат) в несубсидирана заетост при работодател.